Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Ipsen se zavazuje chránit vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, včetně Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších příslušných místních zákonů, které upravují ukládání, zpracování, přístup a přenos osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsoby, jakými může informace o osobách („uživatelé“), které používají tyto webové stránky („webové stránky“), sbírat, uchovávat a používat společnost Ipsen Pharma s.r.o., IČ: 07099321, sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294625, („Ipsen“), jako správce údajů.

Aby byly dodrženy všechny nové předpisy v tomto odvětví, mohou se tyto zásady bez předchozího upozornění pravidelně měnit, upravovat nebo jinak aktualizovat. Vyzýváme proto návštěvníky, aby tuto stránku pravidelně sledovali.

S vašimi osobními údaji (jak je definováno níže) však bude vždy nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které byly účinné v době jejich sběru.

 

1. SPRÁVCE A KONTAKTY NA SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 07099321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 294625.

Kontaktní údaje pro uplatnění dotazů týkajících se osobních údajů, pro podání stížností, námitek či pro využití práv jsou následující:

E-mail: dataprivacy@ipsen.com , info.czech@ipsen.com, jako subjekt/předmět e-mailu musí být uvedeno „GDPR“

Poštovní adresa: Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4.

Správce jmenoval pověřence s následujícími kontaktními údaji:

Marion Martinez, +33 1 58 33 5000, dataprivacy@ipsen.com, 65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt, France

Uložením dat a zpracováním je pověřena společnost Ipsen Consumer HealthCare SAS  a IPSEN PHARMA Boulogne Billancourt, 92100, 65 Quai Georges Gorse, Francouzská republika, Registrační číslo: 308 197  185.

 

2.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce tímto informuje subjekty údajů, že zpracovává jejich osobní údaje na základě níže uvedených právních titulů, pro níže uvedené účely a po níže stanovenou dobu a v uvedeném rozsahu dle informací dále.

 

3.PROHLÍŽENÍ WEBU 

Informace o zpracování osobních údajů při prohlížení webu jsou uvedeny zde. 

 

4.FARMAKOVIGILANCE

Právní důvod: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro společnost IPSEN PHARMA Boulogne Billancourt, 92100, 65 Quai Georges Gorse, Francouzská republika, Registrační číslo: 308 197 185 jako držitele registračního rozhodnutí, jež zde vystupuje v pozici správce.

Účel zpracování osobních údajů: dodržení příslušných právních norem na území České republiky, a to zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Doba zpracování osobních údajů: po době nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, po dobu 10 let, případně po dobu delší, pokud tak stanoví právní předpisy.

Kategorie osobních údajů: u ohlašovatele – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní kontakt, e-mail), adresa pracoviště, údaje související s nežádoucím účinkem a další potřebné údaje.

 

5.ZODPOVÍDÁNÍ OBECNÝCH DOTAZŮ K PRODUKTŮM A SLUŽBÁM SPRÁVCE, MEDICÍNSKÉ DOTAZY 

Právní důvod: Oprávněný zájem správce. Proti oprávněnému zájmu mohou být podány námitky.

Účelem zpracování osobních údajů: poskytování informací na dotazy položené subjektem údajů prostřednictvím e-mailového či telefonického kontaktu umístěného na webových stránkách, osobního sdělení, popřípadě s využitím jiných dostupných kontaktů správce, mimo farmakovigilance.

Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou, maximálně po dobu 1 roku od položení dotazu.

Kategorie osobních údajů: v rozsahu nezbytném pro tento účel – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), znění dotazu a další související údaje.

 

6.ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PODÁNÍ NÁMITEK A STÍŽNOSTÍ 

Souhlas, který subjekt údajů správci udělil, je možné kdykoliv odvolat na e-mailu info.czech@ipsen.com (uvést předmět GDPR) nebo na adrese Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4. 

Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, subjekt údajů proti tomuto může podat námitky. Podání námitek vede k přezkoumání oprávněnosti námitek a podání informace subjektu o vyřízení těchto námitek. Námitky mohou být podány na e-mailu info.czech@ipsen.com (uvést předmět GDPR)  nebo na adrese Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4. 

Pokud má subjekt údajů za to, že správce při zpracování osobních údajů nepostupuje dle právních předpisů či má subjekt jiné výhrady, může podat stížnost na e-mailu info.czech@ipsen.com (uvést předmět GDPR)  nebo na adrese Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4. 

Subjekt údajů může kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

7.PŘÍJEMCI, ZPRACOVATELÉ 

Příjemci osobních údajů jsou společnosti ve skupině správce, zejména to společnosti: Ipsen Consumer HealthCare SAS a společnost IPSEN PHARMA Boulogne Billancourt, 92100, 65 Quai Georges Gorse, Francouzská republika, Registrační číslo: 308 197 185.

K osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu přístup zpracovatelé zejména z těchto kategorií: marketingové společnosti, účetní společnosti, auditorské společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů, společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci. Zpracovateli mohou být rovněž jiné pobočky společností ve skupině správce zajišťující jednotlivé operace.

 

8.POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU 

Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů 

 • Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce subjektu údajů informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita je prokázána jinými způsoby, má subjekt údajů také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.
 • Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu údajů při výkonu práv subjektu údajů (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

 • Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce bude subjekt o jakémkoliv takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt žádost podal v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožaduje jiný způsob.

 • Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

 • Správce informuje subjekt údajů, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď: 

a)     uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo 

b)     odmítnout žádosti vyhovět. 

 

 • Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

 • Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

 • Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

 • Právo na přístup k osobním údajům

 • Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: 

a)     účely zpracování; 

b)     kategorie dotčených osobních údajů; 

c)   příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 

d)    plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 

e)   existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

f)      právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

g)     veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; 

h)     skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 

i)      a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. 

Právo na opravu 

 • Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 

 • Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

a)    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

b)    subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

c)    subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; 

d)     osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

e)    osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; 

f)      osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 15 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost. 

Právo na omezení zpracování 

 • Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: 

a)    pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

b)    zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; 

c)    správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d)    pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu. 

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování 

 • Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt údajů informovat o těchto příjemcích, pokud to bude požadovat. 

Právo na přenositelnost údajů 

 • Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. 

Právo vznést námitku 

 • Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 • Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování 

 • Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Správce neprovádí žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování. 

 

9.DEFINICE 

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

Subjektem údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Účelem zpracování je důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.

Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení. Kategoriemi rozumíme skupiny těchto údajů, například identifikační údaje.

 

 

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce a je umožněna jeho archivace. 

Poslední verze: leden 2022