Podmínky užití

Vydavatel webu: 

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE SAS
Akciová společnost se základním jměním 84 194 713 EUR
65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – Francie
Tel.: +33 (0)1 58 33 50 00 Fax: +33 (0)1 58 33 50 01
419 838 529 RCS Nanterre – SIRET 419 838 529 00040 – Code APE 6420Z – TVA FR 87 419 838 529

Provozovatel webu: 

Mayoly Czech Republic s.r.o.
Jakubská 647/2, Staré
Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic

 

1.  Informace o přijetí těchto podmínek 

Korporátní webové stránky prujem-zacpa.cz (,,webové stránky„) jsou vytvořeny společností Ipsen Consumer Healthcare SAS, 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt, a provozovány společností Mayoly Czech Republic s.r.o., Jakubská 647/2, Staré, Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, (dále s pobočkami pod společným označením ,,Ipsen„).
 Váš přístup a používání webových stránek podléhá následujícím podmínkám a všem příslušným zákonům. Vstupem na webové stránky prohlašujete, že rozumíte a souhlasíte s těmito podmínkami.
 

 

2.  Použití informací 

Korporátní webové stránky jsou vlastnictvím společnosti Ipsen, která poskytuje obecné informace týkající se společnosti 
a jejích produktů a služeb.  

Nesmíte šířit, upravovat, přenášet, opakovaně používat, zveřejňovat nebo používat jakékoli informace na webových stránkách pro komerční účely a měli byste předpokládat, že vše, co vidíte nebo čtete na těchto webových stránkách, je chráněno autorským právem, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být používáno s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách. 
Není-li v tomto odstavci povoleno jinak, společnost Ipsen nezaručuje ani neprohlašuje, že používáním materiálů uvedených na webových stránkách neporušujete práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví společnosti Ipsen ani ve spojení s ní. 
S výjimkou výše uvedené omezené autorizace vám není udělena žádná licence ani právo na informace, ani autorská práva společnosti Ipsen nebo jiné strany. 
Tyto webové stránky mohou obsahovat nebo odkazovat na chráněné informace, technologie, produkty, procesy nebo jiná vlastnická práva společnosti Ipsen a/nebo dalších stran. Žádná licence nebo práva na takové ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, technologie, produkty, procesy a jiná vlastnická práva společnosti Ipsen a/nebo jiných stran Vám nejsou udělena ani propůjčena. 

Informace na těchto webových stránkách jsou pro všechny návštěvníky poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny žádným způsobem pro: 

  • poskytování lékařského názoru, 
  • poskytování diagnózy, 
  • náhradu konzultace, názoru nebo doporučení zdravotnického pracovníka. 

Před použitím některého z produktů uvedených na těchto webových stránkách je třeba pečlivě prostudovat příbalové informace a návody k použití jednotlivých produktů. 

 

3.  Prohlášení a záruky 

I když společnost Ipsen vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace uvedené na webových stránkách jsou přesné 
a aktuální, mohou tyto informace obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Ipsen si vyhrazuje právo na změny, úpravy a/nebo aktualizaci informací, a to kdykoli a bez oznámení. Společnost Ipsen neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se jakýchkoli informací a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu webových stránek. 
VŠECHNY INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST IPSEN NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY O ÚPLNOSTI NEBO PŘESNOSTI INFORMACÍ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO O JEJICH MOŽNÉM POUŽITÍ. PROTO MAJÍ BÝT INFORMACE PEČLIVĚ POSOUZENY UŽIVATELI PŘED JEJICH POUŽITÍM. TYTO INFORMACE MŮŽETE POUŽÍVAT PODLE SVÉHO ROZHODNUTÍ 
A NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, SPOLEČNOST IPSEN, JAKÉKOLI JINÉ SPOLEČNOSTI SKUPINY IPSEN A JAKÁKOLI JINÁ STRANA, KTERÁ SE ÚČASTNÍ VYTVOŘENÍ, PŘÍPRAVY NEBO POSKYTOVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VÁS, RUŠÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO SANKČNÍ ŠKODY V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU, POUŽITÍ NEBO NEMOŽONSTI POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI CHYB NEBO VYNECHÁNÍ OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK. 
Společnost Ipsen také nepřebírá a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo viry, které mohou infikovat vaše zařízení nebo jiný majetek způsobený vaším přístupem nebo použitím informací. 

 

4.  Informace, které poskytnete 

S výjimkou informací, na které se vztahují zásady ochrany soukromí, platí-li takovéto zásady, pak jakákoli komunikace nebo materiál, který odesíláte na webové stránky, včetně jakýchkoli údajů, otázek, komentářů, návrhů nebo podobně, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. 

 

5.  Důsledky 

Pokud společnost Ipsen zjistí, že jste porušili některou z podmínek uvedených v tomto dokumentu, může okamžitě přijmout nápravná opatření, včetně zabránění uživateli v používání webových stránek, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Pokud bude společnost Ipsen postižena nebo poškozena vaším porušením, může podle svého vlastního uvážení usilovat 
o náhradu škody z vaší strany. 

 

6.  Revize 

Společnost Ipsen může tyto podmínky kdykoli revidovat prostřednictvím aktualizace tohoto dokumentu a informováním uživatele dostatečnými prostředky (např. emailem nebo vyskakovacím oknem na webových stránkách, pomocí kterého budete požádáni o souhlas s upravenou verzí). Revidované podmínky jsou účinné zveřejněním, případně 30kalendářních dnů po oznámení takové aktualizace. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, měli byste tak učinit prostřednictvím mechanismu uvedeného 
v příslušném emailu. Na těchto webových stránkách byste měli pravidelně navštěvovat aktuální podmínky, které jste povinni dodržovat. 
Společnost Ipsen si vyhrazuje právo na ukončení těchto webových stránek kdykoli bez odpovědnosti vůči vám či komukoli jinému. O takovém ukončení neobdržíte předchozí oznámení. 

 

7.  Příspěvky 

Ilustrace:Ipsen Group 
Videa:Ipsen Group 
Fotografie:  
Ipsen Group 
Xavier Boymond 
Thomas Chéné 
Philippe Dubreuil 
Keith Freeburn 
Matthew Healey 
Thomas Laisné 
David Meignan 
Gérard Uféras 
Corbis 
Unsplash.com   

 

8.  Duševní vlastnictví 

Obsah těchto webových stránek je plně chráněn příslušnými právy na ochranu duševního vlastnictví. Veškerý materiál těchto webových stránek nesmí být reprodukován, zobrazován nebo dále používán jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ipsen. 

 

9.  Nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky můžete nahlásit svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi. Podrobnosti spojené s hlášením budou popsány v příbalové informaci nebo instrukci, která je součástí léčivého přípravku. Podezření na nežádoucí účinky našich léků nebo problémy s kvalitou našich výrobků nám prosím ohlašte co nejdříve telefonicky nebo emailem na e-mail : Vigilance.CZE@mayoly.com V České republice můžete hlásit nežádoucí účinky také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv: 

  1. www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl – Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku pro veřejnost 
  2. www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek – Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku pro profesionály ve zdravotnictví 

 

10.  Oddělitelnost 

Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoliv ustanovení těchto podmínek neovlivní platnost ani vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení, které zůstane v plné platnosti a účinnosti, s výjimkou případů, kdy se neplatnost nebo nevymahatelnost týká zásadního pojmu těchto podmínek. 

 

11.  Závěrečná ustanovení 

Tyto podmínky a Vaše užívání Webových stránek se řídí právními předpisy České republiky. 
Spory, které nelze vyřešit smírnou cestou, budou předloženy příslušnému soudu. 

Poslední aktualizace: leden 2024